Città metropolitana di Roma Capitale
MENU

Città di Velletri

M1C1 Investimento 1.2

Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud

CUP I11C22001160006

CIG 8494927B84 (Hypersic – Erogazione Cloud SAAS) – SmartCIG Z5332FF9AB (Zimbra – Erogazione Cloud SAAS) – Z1A2F63C72 (PiattaformaAcquistiTelematici – Erogazione Cloud) – 89184666F6 (Postalizzazione Verbali CDS -Erogazione Cloud) – ZC23487E27 (Gestione Pratiche SUE – Erogazione Cloud)